Qo’ng’iroqlar jadvali

Yangibozor tumani 15-son o’rta ta’lim maktabining

Q O’ N G ‘ I R O Q L A R J A D V A L I

I smena

Soat

Kirish

Chiqish

Tanaffus

1

8:30

9:15

5

2

9:20

10:05

5

3

10:10

10:55

5

4

11:00

11:45

20

5

12:05

12:50

5

6

12:55

13:40

5

7

13:45

14:20

5

II smena

Soat

Kirish

Chiqish

Tanaffus

1

13:45

14:30

5

2

14:35

15:20

5

3

15:25

16:10

5

4

16:15

17:00

5

5

17:05

17:50

5

6

17:05

18:40

5